ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษ
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558 จะเริ่มรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2558
แสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์ คลิก

- ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 9 (ปีการศึกษา 2558) ใหม่
- กำหนดการวิชาการค้นคว้าอิสระ (INT7096)
- ปฏิทินการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปี2 เทอม 2) ภาค2/57
- ปฏิทินการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปี1 เทอม 2) ภาค 2/57
- ปฏิทินการศึกษาประจำภาค 2/2557
- การสอบประมวลความรู้ (INT7097) ภาค 2/57
- แบบเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ (IT697)
- แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ วิชาการค้นคว้าอิสระ (IT697)
- แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
 
 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-819059867 คุณทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล